Besparing? Winst? Hoe dan?

Inleiding.

Dit artikel is een vervolg op het artikel We gaan van start!

In dat bericht maakten we melding van de start van een ‘Zon op vreemd dak’ project: voor mensen die wél willen profiteren van zonnepanelen, maar geen mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen op hun dak te leggen: huurders, bewoners van appartementen of huizenbezitters met een dikke boom voor de deur of mensen die in een monumentaal pand wonen.
Voor deze mensen gaan we een oplossing bieden: we gaan samen met onze leden zonnepanelen leggen op een vreemd dak!

In deze nieuwsbrief leggen we precies uit hoe we dat gaan doen. Het wordt geen reclamepraatje. Het onderwerp verdient een goede toelichting.

In onze vorige nieuwsbrief zijn al wat dingen uitgelegd. Nu gaan we er dieper op in: we nemen de duik in het diepe.

let op: alle getallen en berekeningen zijn nog voorbeelden, het is om e.e.a. duidelijk te maken.
Dus voorlopig: Alle Angaben ohne Gewähr.

Omdat deze nieuwsbrief nogal uitgebreid is, hebben we uitklap (accordeon) vensters gemaakt. Dat houdt de zaak wat overzichtelijker.

Lijst met afkortingen:

SCE

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

A

Ampère

W

Watt

Wp

Watt piek

U.A.

Uitgesloten Aansprakelijkheid

m2

vierkante meter

PV

Photovoltaic (foto voltaisch)

kWh

Kilo Watt uur

KV

Kleinverbruiker

BTW

Belasting toegevoegde waarde

VPB

Vennootschapsbelasting

EC’s

Energie Coöperaties

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Iedereen kan mee doen en mede-eigenaar worden, met inachtneming van 3 simpele voorwaarden:
– je moet een kleinverbruikersaansluiting hebben (tot 3x80A),
– lid zijn van de energiecoöperatie
– en wonen in het vooraf vastgesteld postcodegebied.
Maar zoals gezegd vooral voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen (laten) monteren zoals mensen die gehuurd of in een appartementencomplex wonen.

De SCE regeling geldt voor kleinverbruikers (aansluiting tot 3×80 A) die samen eigenaar zijn (in dit geval via een energie coöperatie) van een productie-installatie in een vooraf vastgesteld postcodegebied.
In dit geval gaat het om postcodegebied 6367 met de omringende postcodes. Dat zijn:

– 6343 Klimmen – Weustenrade – Retersbeek
– 6412 Heerlen
– 6411 Heerlen
– 6419 Heerlen
– 6439 Simpelveld
– 6287 Eys
– 6289 Eckelrade
– 6321 Wijlre
– 6305 Schin op Geul
– 6311 Ransdaal
– 6312 Ransdaal

Dit is een vrij uitgestrekt gebied (zie de onderstaande kaart).
Zelfs onze buren uit Heerlen, Simpelveld en Schin op Geul kunnen mee doen! (zegt het voort).

Postcode gebied

De meeste huiseigenaren hebben een kleinverbruikersaansluiting van 3x25A of 1x40A.
In onderstaand plaatje wordt dit goed weergegeven.

Kleinverbruikersaansluiting


Op de jaarafrekening van je energieleverancier staat de juiste aansluitwaarde vermeld.

Per 5000Wp opgesteld vermogen, moet er minimaal één deelnemer zijn om voor SCE subsidie in aanmerking te kunnen komen. Voor ons plan betekent dat concreet dat er 10 tot 20 deelnemers kunnen zijn.

Daar is geen eis voor vastgelegd.

Ja, om deel te kunnen nemen aan dit SCE project moet je in ons geval lid worden van de Energie Coöperatie De Omslag U.A. Onderdeel van de SCE regeling is dat er een coöperatie moet bestaan waar de deelnemers bij aangesloten zijn.

Naast dat je profiteert van een aantrekkelijke vergoeding, mag je als lid ook meepraten, meedenken en met voorstellen komen over nieuwe projecten. En samen met de andere deelnemers van ‘jouw’ SCE project denk je mee over de winstverdeling van dat project.

Lidmaatschap van Energie Coöperatie De Omslag U.A. kost € 25,00 per jaar.
Zie: aanmelden.
Het voordeel van een lidmaatschap wordt een punt eerder beschreven.

Meedoen aan een SCE project betekent dat je samen met andere kleinverbruikers (aansluitingen tot 3x80A) mede-eigenaar wordt van een productie-installatie binnen een vooraf vastgesteld postcodegebied (zie voorgaand).
Een deelnemer kan ook een bedrijf zijn. Als je al zonnepanelen hebt en zelfs al neutraal op het gebied van elektra dan kun je toch nog deelnemen in een SCE project.

Participeren betekent dat je investeert in een project van Energie Coöperatie Der Omslag U.A. middels zonnedelen van bijvoorbeeld €210,00 per stuk, we gaan dat “Omslagen” noemen. De rente bijvoorbeeld 3,5% bij een deelname van 15 jaar.

Nee, je kunt bij je huidige leverancier blijven. De Omslag plant een samenwerking met Greenchoice, hoe die uitpakt en of dat nog verdere voordelen oplevert is nu nog niet bekend.

Ja, dat mag! Je mag aan zoveel SCE projecten meedoen als je wilt.
Per project kun je als huishouden maar één keer deelnemen.
Daarnaast kun je natuurlijk alleen maar deelnemen aan SCE projecten die binnen jouw postcodegebied vallen.

Je bent pas verplicht tot deelname d.w.z. verplicht om te betalen als je de overeenkomst getekend hebt.
In die overeenkomst staan je rechten en plichten en de prijs. De overeenkomst wordt pas getekend nadat de investeringen en de businesscase in detail is uitgewerkt.
Wel kunnen wel een voorschot vragen om de aanloopkosten te kunnen financieren.

En dan nu: de centjes! Waar gaat het precies over, hoe werkt het?

Gezonde winst

We gaan een rekenvoorbeeld geven. Let op, dit zijn allemaal fictieve getallen.
Stel we hebben een dak met een oppervlak van 250m2.
Als een paneel een oppervlak heeft van 2m2 en alle maten komen voor 100% uit, dan kunnen we 125 PV panelen plaatsen.
Stel we gebruiken panelen van 400Wp. Dan hebben we een opgesteld vermogen van 125 x 400 = 50000Wp.
Voor deze installatie zijn minimaal 50000 / 5000 = 10 deelnemers minimaal noodzakelijk om SCE subsidie te krijgen.

We gaan voor dit dak met 125 panelen eens een business-case opbouwen:

Als de kosten van de installatie per Wp € 0,68 bedragen (een voorlopig kengetal), zijn de installatiekosten 50.000 x0 ,68 = € 34.000,-. (omdat het een groot dak is zijn de kosten per Wp relatief laag).
We moeten echter rekenen met aanvullende kosten voor bij voorbeeld communicatie, huurvergoeding aan dak-eigenaar, verzekering, notariskosten eerste jaar, netaansluiting, enz. enz. In ons voorbeeld houden we € 11.000,- aan.

De totale bouwkosten zullen in dit geval dus € 45.000,- bedragen.

Stel we verdelen de installatie in delen van 250 W, dat komt neer op 50000 / 250 = 200 delen.
We gaan dat “Omslagen” noemen.

Deze 200 “Omslagen” moeten de kostprijs van € 45.000,- opbrengen, wat neerkomt op een investering van € 225,- per “Omslag”.
Deze 200 “Omslagen” moeten over minimaal 10 deelnemers verkocht worden om voor SCE subsidie in aanmerking te komen.
Stel er melden zich 25 deelnemers die gemiddeld 8 “Omslagen” aanschaffen, in een spreiding van 4…16 “Omslagen”.
Dat wil zeggen dat de complete tranche van 200 “Omslagen” verkocht is. De bouw kan starten.
Overigens wordt vaak een minimum en een maximum aantal “Omslagen” vastgesteld. Dit minimum en maximum is dan afhankelijk van de grootte (opgesteld piekvermogen) van de installatie. Maar moet tevens dienen om het minimum aantal deelnemers voor SCE subsidie te verkrijgen.

25 deelnemers x 8  “Omslagen” x 225 eurootjes = € 45.000.
Dus de berekening klopt.

Met het geld van de 25 deelnemers wordt het dak vol gelegd met 125 zonnepanelen en wordt de ‘zon geoogst’.
De stroom wordt verkocht aan de hoogste/beste bieder en levert dus een bedrag op.
Daarnaast krijgen we via de SCE regeling een vergoeding.
Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt.

Het bedrag dat dan binnen is gekomen wordt door 200 (“Omslagen”) gedeeld en elke deelnemer ontvangt een uitkering. 15 jaar lang (want zo lang loopt de SCE regeling).

Het ingelegde geld rendeert op die manier.

Voor geïnteresseerde mensen die hebben gehoord van de ‘salderingsregeling’: deze is niet van toepassing op de “Omslagen”.
Het is ook niet zo dat de vergoedingen lopen via je energieleverancier.
Voor deelnemers van de SCE regeling geldt een zekerheid voor de komende 15 jaar.
De salderingsregeling wordt afgebouwd, zoals het er nu naar uit ziet: na 2023 elk jaar met 9%.

Wij verwachten een rendement van 4-5% op het ingelegde geld.
Probleem is natuurlijk dat het bedrag in één keer betaald moet worden (overigens net als bij zonnepanelen op je eigen dak). Afhankelijk van de interesse kan ‘De Omslag’ helpen bij het aanvragen van een duurzaamheidslening voor mensen die liever maandelijks kosten hebben voor de betaling van de “Omslagen”.

Voor alle geïnteresseerden in het beschreven postcodegebied hebben we een ‘early bird’ actie:
samen met geïnteresseerden gaan we de businesscase uitwerken en ‘op maat’ maken!
Je kunt vanaf het begin mee helpen ontwikkelen .
Dus ben je geïnteresseerd en wil je wel zon op iemands anders dak leggen? Er zelf beter van worden en de transitie een boost geven?

Meldt je dan aan met bijgaand formulier!

Onderstaande grafiek gold voor 2020, maar geeft een indruk over de werking.
De grafiek voor 2022 zal er anders uitzien.

De grafiek

Wij hebben nog geen basis business case opgesteld.
Wel zijn er andere EC’s en RVO die er al iets over gezegd hebben.
Zie:
Rekenvoorbeelden RVO.
Onze vrienden van EMEC.
Toelichting op de businesscase van de SCE regeling
De SCE regeling toegelicht.
En een presentatie van het RVO.
Toolbox zonnepanelen.

Winst

Er zijn verscheidene methoden om e.e.a. in te richten.
We hebben daar nog geen beslissing over genomen.
Het te volgen traject moet binnenkort uitgewerkt worden.
Er is veel informatie die nog gestroomlijnd moet worden.
De koepelorganisaties Energie Samen en Rescoop Limburg zijn op dit moment bezig om goede voorlichting te geven m.b.t. SCE.

De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie.
Het is vervolgens aan de energiecoöperatie (dus de leden) om de opbrengsten te verdelen onder de participanten.
Hieraan worden door Rijks Overheid geen eisen gesteld.

Wij geven geen garantie op de opbrengst, op geen enkele wijze.
Wel willen we proberen over het eerst productie jaar een opbrengstgarantie (in kWh) te verkrijgen van de zonnepanelen leverancier.

Het aantal “Omslagen” dat je aanschaft is een kapitaalstorting aan de coöperatie en daarom vrij van BTW. Dit geldt voor particulieren en bedrijven.

Ja. Coöperaties die lokaal en duurzame energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.
Dat betekent dat de coöperatie de omzetbelasting over de kosten (zowel de eenmalige als de periodieke kosten) in vooraftrek kan brengen.
Over de inkomsten zoals de opgewekte en geleverde stroom aan het energiebedrijf is omzetbelasting verschuldigd.
Voor de vennootschapsbelasting zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden opgesteld en ingediend.
Over het eventuele positieve resultaat is 20% of 25% (afhankelijk van de hoogte van het resultaat) vennoot belasting verschuldigd.

BD

De “Omslagen” hebben een waarde en tellen mee voor eigen vermogen in box 3. Wel is het zo dat deze “Omslagen” in waarde afnemen over een periode van 15 jaar (afschrijving). Daarom wordt de waarde van de “Omslagen” jaarlijks vastgesteld door de coöperatie en bekend gemaakt aan de leden.

Dan gebeurt er niks.
Wij zullen via een contract het Recht van Opstal, met de huidige eigenaar afspreken.
Dit Recht van Opstal verhuist mee naar de nieuwe eigenaar van het pand.

Als je binnen het postcodegebied waar de postcoderoos gevestigd is verhuist, neemt je de “Omslagen” mee.
Als je naar elders verhuist, kun je de “Omslagen” verkopen aan de nieuwe bewoner voor de restprijs die jaarlijks door de coöperatie wordt bepaald.
De afschrijving over de panelen is lineair over 15-25 jaar (met een restwaarde). 
Ook heeft de coöperatie meestal een wachtlijst met mensen die willen participeren.

Scope12

De hele installatie wordt door de coöperatie verzekerd. Voor deze verzekering is een Scope12 keuring noodzakelijk.
https://www.scios.nl/welcome/scope-12

De kosten hiervoor worden verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit.

Dan willen we je graag wijzen op de stimuleringsregeling van Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg.
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

De SCE loop over 15 jaar. De terugverdientijd bedraag meestal zo rond de 10 jaar.
Na de 15 jaar SCE is de installatie meestal nog ruim voldoende om minstens nog 10-15 jaar elektrische energie op te wekken.
In deze periode geldt de marktprijs per kWh.
M.a.w. het verdienmodel werkt ook na die 15 jaar SCE nog gewoon door, met het verschil dat er geen RVO garantie meer is.

17-01-2022 – Opvragen offertes bij PV leveranciers
03-02-2022 – Nieuwsbrief met Early-Bird formulier.
01-03-2022 – Aanvraag SCE subsidie
01-04-2022 – Basis buca besluit
Projectplan

Slotwoord en kanttekeningen.

Uit bovenstaande uitleg volgt dat deelname altijd iets oplevert, alleen al door de SCE subsidie.
Deze geldt bijna risico vrij voor een periode van 15 jaar.
Het enige risico is dat de energieprijs zakt onder het basisenergieprijs (€ 0,024 voor 2022), dan wordt er geen verschil meer gecompenseerd door subsidie.
Maar wie verwacht nu dat de energieprijs zakt?
Indien de energieprijs stijgt boven het basisbedrag (€0,1239 voor 2022) wordt eveneens geen subsidie meer uitgekeerd.
Maar dat is geen risico. De opbrengsten stijgen dan toch al.

Wil je mee beslissen, kom dan naar de ALV. Daar heb je inspraak.
Op de ALV worden tevens de financiële stukken besproken en vastgesteld.

Na bovenstaand te hebben gelezen wil je natuurlijk meedoen!
Daartoe hebben we een “Early Bird” formulier opgesteld. Met dit formulier kun je aangeven dat je, zonder enige verplichting, geïnteresseerd bent. Voor ons dient dit voorlopig om te inventariseren op hoeveel deelnemers dit project zou kunnen rekenen.
De link naar dit “Early Bird” formulier vind je hier.
Je kunt het formulier downloaden (een pdf) downloaden, op je PC invullen opslaan en opsturen.
Maar je kunt natuurlijk ook lekker ouderwets uitprinten, een pen of potlood hanteren, inscannen of fotograferen en opsturen.
Vul het in en stuur het aan sce1@deomslag.org.

Deel op FaceBook
Piep op Twitter
Deel op LinkedIn

3 gedachten over “Besparing? Winst? Hoe dan?”

 1. Paul Vondenhoff

  Bedankt voor deze duidelijke mail.
  Toch nog een vraag van een leek: is de levensduur van de panelen niet ongeveer 25 jaar en
  betekent dit niet dat ze dan waardeloos zijn?
  Zo ja, dan zal er dus ook een jaarlijkse afschrijving moeten plaatsvinden.

 2. Paul Vondenhoff

  Bedankt voor deze duidelijke mail.
  Toch nog een vraag van een leek: is de levensduur van de panelen niet ongeveer 25 jaar en
  betekent dit niet dat ze dan waardeloos zijn?
  Zo ja, dan zal er dus ook een jaarlijkse afschrijving moeten plaatsvinden.

 3. De levensduur van zonnepanelen is ongeveer 30-35 jaar, daarna zullen ze verwijderd moeten worden. Enerzijds vanwege de degradatie (ca. 0.6%/jaar) anderzijds vanwege de te verwachten nieuwe technieken.

  En inderdaad moet er afgeschreven worden. Maar hoe? Twee mogelijkheden (en er zijn er meer).
  – Binnen de looptijd van SCE (15 jaar) afschrijven naar 0?
  – Over 25 jaar afschrijven naar negatief (i.v.m. de opruimkosten)?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?